Danh Sách VPS

Gói VN1
Giá 88.000 VNĐ / 1 tháng
CPU: 1 Core
RAM: 1GB
Disk: 20 GB SSD
Băng Thông: Không giới hạn (25-50Mbs)
Hệ điều hành: Windows Server 2012
Vị Trí : Việt Nam
IP: riêng
Giao hàng: 15phút - 24 tiếng
Gói VN2
Giá 115.000 VNĐ / 1 tháng
CPU: 1 Core
RAM: 2GB
Disk: 20 GB SSD
Băng Thông: không giới hạn (25-50Mbs)
Hệ điều hành: Win 2012
Vị Trí : Việt Nam
IP: riêng
Giao hàng: 1 tiếng - 24 tiếng
Gói VN001
Giá 100.000 VNĐ / 1 tháng
CPU: 1 Core
RAM: 1GB
Disk: 20 GB SSD
Băng Thông: Không giới hạn (200Mbs)
Hệ điều hành: Windows Server 2012
Vị Trí : Việt Nam
IP: riêng
Giao hàng: 15phút - 1 tiếng
Gói VN002
Giá 140.000 VNĐ / 1 tháng
CPU: 1 Core
RAM: 2GB
Disk: 25 GB SSD
Băng Thông: không giới hạn (200Mbs)
Hệ điều hành: Win 2012
Vị Trí : Việt Nam
IP: riêng
Giao hàng: 15phút - 1 tiếng
Gói VIETNAM 4
Giá 400.000 VNĐ / 1 tháng
CPU: 4 Core
RAM: 8GB
Disk: 70 GB SSD
Băng Thông: không giới hạn (50-400Mbs)
Hệ điều hành: Windows Server 2012
Vị Trí : Việt Nam
IP: riêng
Giao hàng: 10 phút - 24 tiếng
Gói VIETNAM 3
Giá 200.000 VNĐ / 1 tháng
CPU: 2 Core
RAM: 4GB
Disk: 40 GB SSD
Băng Thông: không giới hạn (50-300Mbs)
Hệ điều hành: Windows Server 2012
Vị Trí : Việt Nam
IP: riêng
Giao hàng: 10 phút - 24 tiếng