Danh Sách VPS

Gói VN1
Giá 88.000 VNĐ / 1 tháng
CPU: 1 Core
RAM: 1GB
Disk: 20GB
Băng Thông: Không giới hạn
Hệ điều hành: Windows Server 2012
Vị Trí : Việt Nam
IP: riêng
Giao hàng: 15phút - 24 tiếng
Gói VN2
Giá 115.000 VNĐ / 1 tháng
CPU: 1 Core
RAM: 2GB
Disk: 20GB
Băng Thông: không giới hạn
Hệ điều hành: Win 2012
Vị Trí : Việt Nam
IP: riêng
Giao hàng: 1 tiếng - 24 tiếng
*/ ?>
Gói VIETNAM 4
Giá 428.000 VNĐ / 1 tháng
CPU: 4 Core
RAM: 8GB
Disk: 20GB
Băng Thông: không giới hạn
Hệ điều hành: Windows Server 2012
Vị Trí : Việt Nam
IP: riêng
Giao hàng: 10 phút - 24 tiếng
Gói VIETNAM 3
Giá 239.000 VNĐ / 1 tháng
CPU: 2 Core
RAM: 4GB
Disk: 20GB
Băng Thông: không giới hạn
Hệ điều hành: Windows Server 2012
Vị Trí : Việt Nam
IP: riêng
Giao hàng: 10 phút - 24 tiếng