Danh Sách VPS

Gói VN1
Giá 80.000 VNĐ / 1 tháng
CPU: 1 Core
RAM: 1GB
Disk: 20 GB SSD
Băng Thông: Không giới hạn
Hệ điều hành: Windows Server 2012 (20-50Mbs)
Vị Trí : Việt Nam
IPv4: 1IP
Giao hàng: tự động
Gói VN2
Giá 109.000 VNĐ / 1 tháng
CPU: 1 Core
RAM: 2GB
Disk: 20 GB SSD
Băng Thông: không giới hạn (20-50Mbs)
Hệ điều hành: Win 2012
Vị Trí : Việt Nam
IPv4: 1IP
Giao hàng: tự động
Gói VN3
Giá 190.000 VNĐ / 1 tháng
CPU: 2 Core
RAM: 4GB
Disk: 30 GB SSD
Băng Thông: không giới hạn (20-50Mbs)
Hệ điều hành: Windows Server 2012
Vị Trí : Việt Nam
IPv4: 1IP
Giao hàng: tự động
Gói VN4
Giá 380.000 VNĐ / 1 tháng
CPU: 4 Core
RAM: 8GB
Disk: 40 GB SSD
Băng Thông: không giới hạn (20-50Mbs)
Hệ điều hành: Windows Server 2012
Vị Trí : Việt Nam
IP: riêng
Giao hàng: tự động
Gói VN001
Giá 105.000 VNĐ / 1 tháng
CPU: 1 Core
RAM: 1GB
Disk: 20 GB SSD
Băng Thông: Không giới hạn (200Mbs)
Hệ điều hành: Windows Server 2012
Vị Trí : Việt Nam
IPv4: 1IP
Giao hàng: 15phút - 1 tiếng
Gói VN002
Giá 145.000 VNĐ / 1 tháng
CPU: 1 Core
RAM: 2GB
Disk: 25 GB SSD
Băng Thông: không giới hạn (200Mbs)
Hệ điều hành: Win 2012
Vị Trí : Việt Nam
IPv4: 1IP
Giao hàng: 15phút - 1 tiếng
Gói VN003
Giá 238.000 VNĐ / 1 tháng
CPU: 2 Core
RAM: 4GB
Disk: 40 GB SSD
Băng Thông: không giới hạn
Hệ điều hành: Windows Server 2012 (300Mbs)
Vị Trí : Việt Nam
IPv4: 1IP
Giao hàng: 1-24 tiếng
Gói VN004
Giá 438.000 VNĐ / 1 tháng
CPU: 4 Core
RAM: 8GB
Disk: 70 GB SSD
Băng Thông: không giới hạn
Hệ điều hành: Windows Server 2012 (400Mbs)
Vị Trí : Việt Nam
IP: riêng
Giao hàng: 1-24 tiếng