Danh Sách VPS

Gói VIETNAM 3
Giá 239.000 VNĐ / 1 tháng
CPU: 2 Core (2.7GHz)
RAM: 4GB
Disk: 50GB
Băng Thông: không giới hạn
Hệ điều hành: Win 7, Win 8, Win 10
Vị Trí : Việt Nam
Giao hàng: 10 phút - 1 tiếng
Gói VIETNAM 2
Giá 160.000 VNĐ / 1 tháng
CPU: 1 Core
RAM: 2 GB
Disk: 20GB
Băng Thông: không giới hạn
Hệ điều hành: Window 2012 R2
Vị Trí : Việt Nam
Giao hàng: 1 tiếng - 2 tiếng
Gói VIETNAM 1
Giá 125.000 VNĐ / 1 tháng
CPU: 1 Core
RAM: 1 GB
Disk: 20GB
Băng Thông: không giới hạn
Hệ điều hành: Window 2012 R2
Vị Trí : Việt Nam
Giao hàng: 1 tiếng - 2 tiếng
Gói VIETNAM 0
Giá 110.000 VNĐ / 1 tháng
CPU: 1 Core
RAM: 1 GB
Disk: 30GB
Băng Thông: không giới hạn
Hệ điều hành: Window 2008
Vị Trí : Việt Nam
Giao hàng: 1 tiếng - 24 tiếng